Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lauluntekijäyhdistys Kertsi ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus

Lauluntekijäyhdistys Kertsi ry on kasvatus -ja palvelujärjestö. Se luo, kehittää ja vaalii lauluntekokulttuuria Suomessa. Yhdistys tarjoaa kaikenikäisille harrastajasanoittajille ja -säveltäjille helposti lähestyttävän kotipesän ja vauhdinottopaikan, josta voi ponnistaa kohti ammattimaista lauluntekemistä, tai harrastaa omaksi ilokseen.

3. Toiminta

Yhdistys kouluttaa, konsultoi, järjestää konsertteja, tapahtumia ja kokoaa yhteen kaiken ikäisiä lauluntekijöitä. Se tuo esiin lauluntekijöitä ja heidän teoksiaan. Lauluntekijäyhdistys Kertsi ry osallistuu musiikki- ja taidealan järjestöjen kansalliseen, pohjoismaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä Suomen Musiikintekijät ry:n kanssa. Kertsi ry tarjoaa neuvontaa ja tietoa alaa koskevissa sopimusneuvotteluissa ja koulutuskysymyksissä. Yhdistys tiedottaa jäsenistöään alan ajankohtaisista asioista.

Yhdistys hakee ja myöntää apurahoja sekä järjestää kilpailuja ja arvontoja. Yhdistyksellä on voittoa tavoittelematonta kustannus-, julkaisu- ja vuokraustoimintaa. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan avustuksilla, jäsenmaksuilla ja oman toiminnan tuotoilla. Yhdistyksellä on oikeus järjestää rahankeräyksiä, vastaanottaa lahjoituksia, perustaa rahastoja, sekä omistaa kiinteistöjä sekä arvopapereita.

4. Yhdistykseen liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallituksen nimeämä toimikunta hyväksyy jäsenet hakemuksesta ja jäsenyyttä voivat hakea kaikki lauluntekemisestä kiinnostuneet luonnolliset henkilöt. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseneksi. Yhteisöjäseneksi voi liittyä hallituksen päätöksellä oikeuskelpoinen yhteisö. Yhteisöjäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksissa. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Hallitus voi ottaa yhdistykseen kutsujäseniä, nimittää kunniajäseniä ja jakaa kunniamerkkejä. Kutsu- ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Hallitus voi työttömyyden, sairauden tai muun sellaisen syyn vuoksi vapauttaa yhdistyksen jäsenen vuosittaisesta jäsenmaksusta hänen anomuksestaan.

6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Erosta voi ilmoittaa myös yhdistyksen kokouksessa, jolloin eroilmoitus merkitään pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoteen tai jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen tulee voimaan sen toimintavuoden päättyessä, jona ilmoitus on tehty. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa (§14) säädetyillä erottamisperusteilla. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.

7. Hallitus

Hallitus edustaa yhdistystä, hallitsee sen omaisuutta sekä vastaa sen taloudesta ja toiminnasta. Hallitus valitsee tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa ja palkkionsa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä viisi yhdistyksen jäsentä. Lisäksi on yksi hallituspaikka Suomen Musiikintekijät ry:n nimeämällä edustajalla. Puheenjohtajan sekä jäsenten toimikausi on kerrallaan kaksi vuotta ja maksimissaan kolme kautta. Erovuorossa on joka toinen vuosi puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä ja joka toinen vuosi kolme hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee vuosittain järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus nimittää vuosikokousta edeltävän toimintavuoden loppuun mennessä vaalivaliokunnan puheenjohtajan, joka kutsuu valiokuntaan kolme muuta jäsentä. Vaalivaliokunnan tehtävä on esittää vuosikokoukselle ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi sekä jäseniksi erovuoroisten tilalle. Ehdotus ei sido vuosikokousta. Vaalivaliokunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosikokoukseen.

Hallituksen vaalit toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä siten, että ensin toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali, sen jälkeen toimitetaan uusien jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. Valituksi tulee eniten ääniä saaneista järjestyksessä niin monta kuin täytettäviä paikkoja kulloinkin on (suhteellinen enemmistö). Tasatulos ratkaistaan arvalla. Äänestyslippuun on merkittävä niin monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja. Jokainen äänestyslippuun merkitty ehdokas saa yhden äänen. Jos vaalilipussa on liikaa tai liian vähän ehdokkaita, se hylätään. Mikäli hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauden, voidaan jäsenkokous kutsua koolle valitsemaan eronneen hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Vaalista on erikseen mainittava kokouskutsussa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään 3 jäsentä. Äänestyksen mennessä tasan, asia ratkeaa puheenjohtajan äänen mukaisesti.

8. Nimenkirjoittajat

Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla yhdessä tai jommallakummalla heistä yhdessä hallituksen erikseen määräämän yhdistyksen toimihenkilön tai jonkun muun hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa. Hallitus voi valtuuttaa toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastajat/tilintarkastajat

Yhdistyksen tili– ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on annettava toiminnantarkastajan tarkastettavaksi ja toiminnantarkastajan on annettava niistä lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistys valitsee jäsenkokouksessa vähintään yhden toiminnantarkastajan ja hänelle varahenkilön. Tarvittaessa yhdistys valitsee toiminnantarkastajan tilalle tilintarkastajan.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden kokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastaja/tilintarkastaja  ja hänelle varahenkilö seuraavaksi vuodeksi. Kokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokoukseen ilmoittamalla siitä jäsenille sähköpostitse neljätoista päivää ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksikymmentä tai yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista päivää ennen kokousta sähköpostitse.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä ja yhteisöllä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitusvaalissa noudatetaan sääntöjen 6 §:n määräyksiä. Kukin jäsen voi edustaa valtakirjalla yhtä jäsentä.

Etäosallistuminen yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukseen on mahdollista tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana.

11.Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan mahdolliset valtakirjat
4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5. käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
6. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
9. valitaan toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja hänen varamiehensä sekä päätetään toiminnantarkastajan/tilintarkastajan palkkio
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja
11. valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään viisi viikkoa ennen kokousta.

12. Sääntöjen muutokset ja yhdistyksen lakkauttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Liity jäseneksi